ორგანიზაცია მიზნად ისახავს, საქართველოში შექმნას ანალიტიკური ონლაინ პლატფორმა სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული ტენდენციებისა და სისტემური საკითხების შესახებ.

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED)

პროექტის მიზნები:
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საქართველოს სასამართლო სისტემისა და საქართველოს სასამართლოებში არსებული ტენდენციების შესახებ.

მნიშვნელოვანი საკითხების აქტუალიზება კანონმდებლობასთან, პრაქტიკასთან ან სასამართლო სისტემაში არსებულ სხვა გამოწვევებთან დაკავშირებით.