პროექტის მიზანი: სასამართლო სისტემაში ნეპოტიზმისა და კრონიზმის პრევენციის ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანაა სასამართლო სისტემაში ნეპოტიზმისა და კრონიზმის ხელშემწყობი ფაქტორების შესწავლა, კვლევის მომზადება და პრობლემის გადაჭრის კონკრეტული გზების შეთავაზება.

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი
ვადები: 10/08/2021 - 30/09/2022
ბიუჯეტი: $20,000