პრემიერ-მინისტრის მოგზაურობის სამართლებრივი შეფასებები