09.08.2023

ევროკომისია შეფასების ანგარიშის მომზადებას იწყებს