01.08.2023

სტატუსმეტრი 5.0 - როგორ მიდის საქართველო ევროკომისიის 12 პირობის შესრულებისკენ