ყოფილი მოსამართლე ნინო გიორგაძე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სასამართლოში ედავება

24.06.2024

თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილება ყოფილი მოსამართლის, ნინო გიორგაძის საქმე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ, რომელიც მოსამართლის 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადის ამოწურვის შემდეგ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უვადოდ არ დანიშნა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ყოფილი მოსამართლის საქმეზე მოსამზადებელი სხდომა 2024 წლის 21 ივნისს გაიმართა. საქმეს მოსამართლე ლელა მილდენბერგერი იხილავს.

ნინო გიორგაძის სამოსამართლო გამოცდილება

ნინო გიორგაძე მოსამართლედ ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში 2020 წლის 1 დეკემბრიდან დაინიშნა, 3 წლის გამოსაცდელი ვადით. ყოფილი მოსამართლე აღნიშნავს, რომ გამოსაცდელი პერიოდის განმავლობაში სულ განიხილა 2147 საქმე, რომელთაგან არ გასაჩივრდა/უცვლელი დარჩა 2132 საქმე - 99,30%. 

გამოსაცდელ ვადაში მყოფი მოსამართლის შეფასება

"საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:

 • სააპელაციო ან რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე გამწესდება 3 წლის (გამოსაცდელი) ვადით, კონკურსის საფუძველზე.
 • გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში მოსამართლე ორი ძირითადი კრიტერიუმით - კეთილსინდისიერებით და კომპეტენტურობით ფასდება.
 • მოსამართლის საქმიანობის შეფასება უნდა განხორციელდეს ობიექტურად, კეთილსინდისიერად და მიუკერძოებლად.
 • 3 წლის ვადით გამწესებული მოსამართლის საქმიანობის შესაფასებლად, თანამდებობაზე მისი გამწესებიდან 1 წლის თავზე და 2 წლის თავზე, აგრეთვე მოსამართლის თანამდებობაზე ყოფნის 3-წლიანი ვადის გასვლამდე 4 თვით ადრე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წილისყრით შეარჩევს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ მოსამართლე წევრს და ერთ არამოსამართლე წევრს (შემფასებლებს), რომლებმაც ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, 2 თვის ვადაში უნდა შეაფასონ სათანადო პერიოდში მოსამართლის საქმიანობა.
 • შესაბამისად, საერთო ჯამში მოსამართლესთან დაკავშირებით მზადდება 6 შეფასების დასკვნა სხვადასხვა შემფასებლების მიერ.
 • თუ კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით შეფასებისას შემფასებელთა ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ მოსამართლე არ აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს, ან/და კომპეტენტურობის კრიტერიუმის მიხედვით მოსამართლის მიერ მოპოვებულ ქულათა ჯამი ვერ აღწევს ქულათა მაქსიმალური რაოდენობის 70 პროცენტს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გამოსცემს სამართლებრივ აქტს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების საკითხის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხილვაზე უარის თქმის შესახებ.

რატომ უთხრეს უარი ნინო გიორგაძეს უვადოდ დანიშვნაზე?

3-წლიანი საქმიანობის შეფასების შედეგების საფუძველზე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2023 წლის 23 ოქტომბრის ბრძანების თანახმად, ნინო გიორგაძეს უარი ეთქვა თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ საკითხის განხილვაზე.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა შეფასებების მიხედვით, მოსამართლე აკმაყოფილებდა კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს, თუმცა, ნინო გიორგაძის კომპეტენტურობა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა 68,33%-ით შეაფასეს.

იმისათვის, რომ გამოსაცდელ ვადაში მყოფი მოსამართლე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრებაზე იქნას დაშვებული საჭიროა, რომ მისი კომპეტენცია 70%-ით მაინც შეფასდეს.

ნინო გიორგაძის სამოსამართლო საქმიანობა საბჭოს წევრებმა, როგორც კეთილსინდისიერების, ასევე კომპეტენტურობის კრიტერიუმის ნაწილში, დადებითად აღწერეს, თუმცა ეს დასაბუთება არ ასახულა საბჭოს წევრების მიერ მინიჭებულ ქულებზე. ამდენად, მოსამართლის შეფასების დასკვნაში მოცემული დასაბუთება და ქულები ერთმანეთთან თანხვედრაში არ არის. შესაბამისად, თუ რატომ არ აკმაყოფილებს ნინო გიორგაძის 3-წლიანი სამოსამართლო საქმიანობა მოსამართლის კომპეტენტურობის კრიტერიუმს, უცნობია. 

ვინ შეაფასა ნინო გიორგაძე?

3 წლის განმავლობაში ნონო გიორგაძე შეაფასეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს:

 • მოსამართლე წევრებმა - ბადრი შონიამ, ნიკოლოზ მარსაგიშვილმა და პაატა სილაგაძემ; 
 • არამოსამართლე წევრებმა - თამარ ღვამიჩავამ, ტრისტან ბენაშვილმა და ზურაბ გურასპაშვილმა. 

დავა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

ნინო გიორგაძემ, საბჭოს მიერ უვადოდ დანიშვნაზე უარის მიღების შემდეგ, შეფასების შედეგები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გაასაჩივრა.

2023 წლის 1-ლი ნოემბერს ნინო გიორგაძის მოთხოვნა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე დამსწრე 14-ვე წევრის გადაწყვეტილებით, არ დაკმაყოფილდა. აღნიშნულ სხდომას არ ესწრებოდა უზენაესი სასამართლოს და საბჭოს თავმჯდომარე, ნინო ქადაგიძე.

ნინო გიორგაძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში მისი საჩივრის განხილვისას ითხოვდა იმ ექვსი წევრის აცილებას, რომლებმაც მისი სამოსამართლო საქმიანობა შეაფასეს. თუმცა, რადგან საბჭოს, საჩივრის განხილვის შემდგომ გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მინიმუმ 10 წევრით, აღნიშნული მოთხოვნა საკანონმდებლო ხარვეზის გამო ვერ დააკმაყოფილა.

ნინო გიორგაძე მიიჩნევს, რომ: "თითოეული შემფასებლის მიერ ადგილი აქვს დისკრეციული უფლებამოსილების არამიზნობრივად, უკანონოდ გამოყენებასა და გადაჭარბების შემთხვევას, რის შედეგადაც, დაირღვა ჩემი, როგორც მოსამართლის უფლებები, მათ შორის უფლება გამოსაცდელ ვადაში ჩემი სამოსამართლო საქმიანობა დაქვემდებარებოდა ობიექტურ შეფასებას."

დავა პირველი ინსტანციის სასამართლოში

ამის შემდგომ ნინო გიორგაძემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ სარჩელით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა, სადაც მოსამზადებელი სხდომა 2024 წლის 21 ივნისს გაიმართა. 

ნინო გიორგაძე ითხოვს, რომ ბათილად იქნეს ცნობილი შემდეგი აქტები:

 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების საკითხის განხილვაზე უარის შესახებ (23.10.2023);
 • საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულება (01.11.23);
 • თანამდებობაზე 3 წლით გამწესებული მოსამართლის (ნინო გიორგაძის) საქმიანობის შეფასებები.

ასევე, ყოფილი მოსამართლე ითხოვს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაევალოს, ჩაატაროს გასაუბრება მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების მიზნით. 
 
მოსამზადებელ სხდომაზე ნინო გიორგაძემ დააყენა შუამდგომლობა 2023 წლის 1-ელ ნოემბერს უვადოდ დანიშნულ მოსამართლეთა შეფასებებისა და დასაბუთებების გამოთხოვის თაობაზე. ნინო გიორგაძის განმარტებით, მისი და სხვა მოსამართლეების შეფასებების დასაბუთების მსგავსების მიუხედავად, ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება ქულები, რომლითაც ის და სხვა მოსამართლეები იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეაფასა.

ყოფილი მოსამართლის აზრით, აღნიშნული შეფასებების გამოთხოვით დადასტურდებოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მის მიმართ განსხვავებული მოპყრობა. თუმცა, მოსამართლე ლელა მილდენბერგერმა აღნიშნული შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა იმ მიზეზის გამო, რომ სხვა მოსამართლეების შეფასებების დასაბუთებები ეყრდნობოდა მათ მიერ მიღებულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, რომლის შეფასების სისწორის შემოწმებაში ვერ შევიდოდა.

ვინაიდან საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართ მსგავსი სარჩელი სასამართლოს არ განუხილავს, სასარჩელო მოთხოვნის უკეთ ჩამოყალიბების მიზნით, მოსამართლე ლელა მილდენბერგერმა სხდომა მოსამზადებელ ეტაპიდან გადადო.

სავარაუდოდ, შემდგომი სხდომა 2024 წლის სექტემბრის თვეში გაიმართება.

საქართველოს სასამართლოს გუშაგი გააგრძელებს ნინო გიორგაძის საქმეზე სასამართლო პროცესების დაკვირვებას და ეტაპობრივად წარმოადგენს მიმდინარე სხდომების შედეგებს.