29.12.2022

ვისზე რა და რა მასშტაბის პასუხისმგებლობაა სასამართლო რეფორმის განუხორციელებლობის გამო?