18.10.2022

ინფოგრაფიკები საქმეთა განხილვის შესახებ ქუთაისისა და რუსთავის საქალაქო სასამართლოებში


  • ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში საქმეთა განხილვის შესახებ დეტალური ინფორმაცია.

    საქმეთა განხილვის გაჭიანურება და მოსამართლეთა დატვირთულობა აზიანებს, როგორც სასამართლოს, ასევე მხარეთა ინტერესს. გრაფიკზე მოცემულია 2021  წლის სტატისტიკური მონაცემები მოსამართლეთა მიერ განხილულ და განსახილველ საქმეთა რაოდენობების შესახებ.
  • რუსთავის საქალაქო და გარდაბნის მაგისტრატ სასამართლოში საქმეთა განხილვის შესახებ დეტალური ინფორმაცია.

    საქმეთა განხილვის გაჭიანურება და მოსამართლეთა დატვირთულობა აზიანებს, როგორც სასამართლოს, ასევე მხარეთა ინტერესს. გრაფიკზე მოცემულია 2021  წლის სტატისტიკური მონაცემები მოსამართლეთა მიერ განხილულ და განსახილველ საქმეთა რაოდენობების შესახებ.