20.09.2022

ინფოგრაფიკები სასამართლოს, კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეების შესახებ / 2012-2022


ნახეთ ინფოგრაფიკები სასამართლოების, კოლეგიებისა და პალატების თავმჯდომარეების/თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის (მ/შ) შესახებ 2012 წლიდან დღემდე არსებული მდგომარეობით.

ხშირად ერთი და იგივე მოსამართლეები ინიშნებიან სასამართლოს, კოლეგიისა თუ პალატის თავმჯდომარეებად. საგულისხმოა ის შემთხვევები, როდესაც მოსამართლეები თავმჯდომარის თანამდებობას კონკრეტულ სასამართლოში იკავებენ ხანგრძლივად, 10 წელზე მეტი ხნითაც კი, ან პირიქით, ძალიან მცირე პერიოდით ისე, რომ არ ასრულებენ 5-წლიან უფლებამოსილების ვადას.