26.12.2022

50 საქმე - რა დრო დასჭირდა სამოქალაქო დავების განხილვას სამივე ინსტანციაში?


წინამდებარე სტატიაში მოცემული ინფორმაცია მკითხველს გარკვეულ წარმოდგენას შეუქმნის იმაზე, თუ რა დრო სჭირდება სასამართლოს სამივე ინსტანციაში საქმეთა განხილვას, ვინაიდან მასში ასახულია მონაცემები 50 სამოქალაქო საქმეზე, რომლებშიც ნათლად ჩანს, დაახლოებით რა დრო სჭირდება საქმეთა განხილვას სამივე ინსტანციაში.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქვემოთ მითითებული ყველა საქმის განხილვა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, რადგან მათი ნაწილი საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დააბრუნა ხელახალი განხილვისთვის.

ჩამონათვალში შეხვდებით ისეთ იშვიათ შემთხვევასაც, როდესაც სასამართლოსთვის მიმართვიდან, ან პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 წელში უზენაესმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება ამ საქმეზე და ისეთ საქმეებსაც, რომელთა სამივე ინსტანციაში განხილვასაც 10-წელზე მეტი დასჭირდა.

ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია იმის თაობაზე, როდის დაიწყო დავა პირველი ინსტანციის სასამართლოში თითოეულ საქმეზე და როდის გამოიტანა უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება/განჩინება:

საქმე №ას-308-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2022 წლის 21 ივნისს გამოიტანა.
მოსარჩელეებმა 2016 წელს 29 ივლისს სარჩელით მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე №ას-867-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2022 წლის 24 მაისს გამოიტანა.
მოსარჩელემ 2017 წლის 18 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას დაზუსტებული სარჩელით მიმართა.

საქმე №ას-733-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2022 წლის 29 მარტს გამოიტანა.
მოსარჩელემ 2017 წლის 26 იანვარს სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე №ას-1141-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2022 წლის 10 თებერვალს გამოიტანა.
მოსარჩელემ 2018 წლის 22 იანვარს სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე №ას-1264-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2021 წლის 27 ოქტომბერს გამოიტანა.
მოსარჩელემ 2017 წლის 14 მარტს სარჩელით მიმართა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოს.

საქმე №ას-1865-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2022 წლის 4 თებერვალს გამოიტანა.
მოსარჩელემ 2017 წლის 23 იანვარს სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე №ას-1167-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2020 წლის 22 ივლისს გამოიტანა.
მოსარჩელემ 2016 წლის 2 სექტემბერს სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე №ას-1536-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2020 წლის 14 მაისს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2016 წლის 15 მარტს მიმართა მცხეთის რაიონულ სასამართლოს.

საქმე №ას-1337-2019:

საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2020 წლის 2 მარტს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2017 წლის 10 მარტს მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე №ას-647-647-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2019 წლის 21 ოქტომბერს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2012 წლის 31 დეკემბერს მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე №ას-256-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2019 წლის 4 ივლისს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2017 წლის 26 იანვარს მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე № ას-690-690-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2019 წლის 24 აპრილს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2017 წლის 27 ივნისს მიმართა ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოს.

საქმე №ას-1142-1062-2017:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2019 წლის 23 აპრილს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2015 წლის 27 ნოემბერს მიმართა.

საქმე № ას-509-509-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2019 წლის 5 აპრილს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2014 წლის 5 ნოემბერს მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

საქმე №ას-1471-1391-2017:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2019 წლის 22 თებერვალს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2015 წლის 13 იანვარს მიმართა.

საქმე №ას-902-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2018 წლის 6 ნოემბერს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2017 წლის 10 იანვარს მიმართა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოს.

საქმე №ას-1414-1334-20:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2018 წლის 31 ოქტომბერს გამოიტანა. მოსარჩელემ სარჩელით 2016 წლის 13 ოქტომბერს მიმართა ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოს.

საქმე № ას-201-201-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2018 წლის 8 ოქტომბერს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2008 წლის 28 მარტს მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას.

საქმე № ას-1218-1138-2017:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2018 წლის 28 ივნისს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2010 წლის 15 იანვარს მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას.

საქმე №ას-1114-1034-2017:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება 2018 წლის 16 იანვარს გამოიტანა.
მოსარჩელემ სარჩელით 2015 წლის 23 იანვარს მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

ქვემოთ განხილულია შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული 30 საქმე, რომლებიც უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს, ასევე, ინფორმაცია იმის თაობაზე, როდის გამოიტანა გადაწყვეტილება პირველი ინსტანციის სასამართლომ და როდის გამოიტანა უზენაესმა სასამართლომ იმავე საქმეზე გადაწყვეტილება/განჩინება:

საქმე №ას-1062-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 13 ივლისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2019 წლის 17 ოქტომბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-471-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 8 ივლისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 28 თებერვალს გამოიტანა.

საქმე №ას-808-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 10 ივნისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2019 წლის 11 სექტემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-1436-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 31 მაისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 22 ნოემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-598-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 6 მაისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 20 მარტს გამოიტანა.

საქმე №ას-956-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 23 მარტს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2019 წლის 16 სექტემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-660-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 11 მარტს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 30 ნოემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-400-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 15 თებერვალს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2019 წლის 21 მაისს გამოიტანა.

საქმე № ას-674-674-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 9 თებერვალს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2017 წლის 25 სექტემბერს გამოიტანა.

საქმე № ას-830-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 26 იანვარს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2020 წლის 4 ნოემბერს გამოიტანა.

საქმე № ას-1782-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2022 წლის 25 იანვარს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 7 თებერვალს გამოიტანა.

საქმე № ას-744-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 28 დეკემბერს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2020 წლის 11 მარტს ამოიტანა.

საქმე № ას-950-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 17 დეკემბერს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2020 წლის 30 ნოემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-55-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 15 დეკემბერს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 15 ნოემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-1540-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 4 ნოემბერს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2016 წლის 22 ნოემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-1691-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 4 ნოემბერს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 11 მაისს გამოიტანა.

საქმე №ას-560-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 27 ოქტომბერს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2017 წლის 28 თებერვალს გამოიტანა.

საქმე №ას-1011-931-2017:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2018 წლის 16 იანვარს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2017 წლის 31 იანვარს გამოიტანა.

საქმე №ას-654-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 23 ივლისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2019 წლის 21 ნოემბერს გამოიტანა.

საქმე № ას-474-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 16 ივლისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 14 ივნისს გამოიტანა.

საქმე №ას-174-2021:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 14 ივლისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2019 წლის 18 დეკემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-82-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 14 ივლისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 28 ივნისს გამოიტანა.

საქმე №ას-613-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 17 ივნისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 11 ოქტომბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-540-540-2018:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 17 ივნისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2017 წლის 21 აგვისტოს გამოიტანა.

საქმე № ას-591-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 1 ივნისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 18 ოქტომბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-421-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 31 მაისს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2019 წლის 20 მარტს გამოიტანა.

საქმე №ას-1189-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 8 აპრილს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 23 მარტს გამოიტანა.

საქმე №ას-939-2020:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 30 მარტს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 31 ოქტომბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-1467-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 26 თებერვალს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2018 წლის 31 დეკემბერს გამოიტანა.

საქმე №ას-1622-2019:
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განჩინება/გადაწყვეტილება 2021 წლის 10 თებერვალს გამოიტანა.
პირველმა ინსტანციამ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილება 2019 წლის 29 მარტს გამოიტანა.

საქართველოს სასამართლოს გუშაგის ვებგვერდზე უკვე არის განთავსებული აღნიშნული ინფორმაცია ადმინისტრაციულ საქმეებზე, მომდევნო სტატიებში კი განხილული იქნება სისხლის სამართლის საქმეებიც.

ამავე თემაზე:

-----

courtwatch.ge-ს მიერ გავრცელებული და ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალები წარმოადგენს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ საკუთრებას, მათი გამოყენებისას უნდა მიეთითოს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგი“, როგორც წყარო. 
ფოტო: freepik.com
მეგი შამათავა